CI是世界范围内电子连接器的最主要设计者、生产商和供应商,其产品应用于汽车、通信、消费类电子、数据处理、工业机械等广大领域。FCI连接器因其专业的设计、精密的制造工艺和创新精神而畅销欧洲、美洲、亚洲众多国家。 产品主要应用在以下行业:消费电子、电脑产品、通讯产品、汽车产品、工业产品、医疗器械。
符合条件商品:16
211PC032S0049
 • 商品编号:P29551
 • 封装规格:连接器
 • 品牌:FCI
 • 型号:211PC032S0049
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
F672410
 • 商品编号:P29447
 • 封装规格:连接器
 • 品牌:FCI
 • 型号:F672410
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
84512-102LF
 • 商品编号:P27712
 • 封装规格:连接器
 • 品牌:FCI
 • 型号:84512-102LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
77138-101LF
 • 商品编号:P27086
 • 封装规格:CONNECTOR
 • 品牌:FCI
 • 型号:77138-101LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
71600-120LF
 • 商品编号:P26328
 • 封装规格:CONNECTOR
 • 品牌:FCI
 • 型号:71600-120LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
HV05-12-B-LF
 • 商品编号:P4802
 • 封装规格:DIP-2
 • 品牌:FCI
 • 型号:HV05-12-B-LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:1988 个
 • 可订货
71918-220LF
 • 商品编号:P26329
 • 封装规格:CONNECTOR
 • 品牌:FCI
 • 型号:71918-220LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
211CC2S1150
 • 商品编号:P14944
 • 封装规格:端子
 • 品牌:FCI
 • 型号:211CC2S1150
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
10033526-N3212MLF
 • 商品编号:P17291
 • 封装规格:200-008-0074
 • 品牌:FCI
 • 型号:10033526-N3212MLF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货
211CC2S1150
 • 商品编号:P14944
 • 封装规格:端子
 • 品牌:FCI
 • 型号:211CC2S1150
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:240 个
 • 可订货
84512-102LF
 • 商品编号:P10224
 • 封装规格:连接器
 • 品牌:FCI
 • 型号:84512-102LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:200 个
 • 可订货
10033526-N3212MLF
 • 商品编号:P9643
 • 封装规格:200-008-0074
 • 品牌:FCI
 • 型号:10033526-N3212MLF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:25 个
 • 可订货
71600-120LF
 • 商品编号:P6635
 • 封装规格:CONNECTOR
 • 品牌:FCI
 • 型号:71600-120LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:10 个
 • 可订货
71918-220LF
 • 商品编号:P6632
 • 封装规格:CONNECTOR
 • 品牌:FCI
 • 型号:71918-220LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:10 个
 • 可订货
HV05-12-B-LF
 • 商品编号:P4802
 • 封装规格:DIP-2
 • 品牌:FCI
 • 型号:HV05-12-B-LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:1988 个
 • 可订货
77138-101LF
 • 商品编号:P7332
 • 封装规格:CONNECTOR
 • 品牌:FCI
 • 型号:77138-101LF
描述:
自营现货
 • 含13%增值税
 • 1个:

  ¥0.0000
 • 10个:

  ¥0.0000
 • 100个:

  ¥0.0000
 • 1000个:

  ¥0.0000
 • 10000个:

  ¥0.0000
 • 库存:0 个
 • 可订货